Hoogeloon, Hoofdstraat 68 Protestantse Kerk    Hoogeloon - Eersel Eersel, Markt 38

Welkom

Geschiedenis

Agenda

Activiteiten

Kerkdienstenrooster

Bloemen

Bloemschikken

Kerkblad

Kerkdiensten Audio

Contact opnemen

Preken

Bijbeltekst van de dag

Diaconie

Visie en beleid

Kerkverhuur

Zaalverhuur

ANBI gegevens

Info van Bergeijk

Info van Bladel

Gemeenten Regio

Links

   

 

Zoeken met Google:

 

ANBI gegevens

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Hoogeloon-Eersel te Eersel
Werknaam: Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel
RSIN: 809 384 942
IBAN: NL70 RABO 0113 5096 50 t.n.v. Pr. Kerk Hoogeloon-Eersel
Website: www.pkn-eersel.nl
E-mail: scriba@pkn-eersel.nl
Postadres: Postbus 162, 5520 AD Eersel

De Protestantse Gemeente Hoogeloon-Eersel te Eersel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde)van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. De Gemeente te Eersel is een gastvrije gemeente.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De kerkorde is te vinden op de website van de kerk: www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Hoogeloon-Eersel te Eersel.

B. Samenstelling Bestuur

Het bestuur van de gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zeven leden, die worden gekozen door en uit de leden van de gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit drie leden. Zowel de kerkenraad als het college hebben voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische of algemeen christelijke Kerk, die zich, delend in de aan Israel geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse kerk (Met hart en Ziel) kunt u vinden via deze link: www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/AZ-12-16-Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016.pdf

Elders op onze website vindt u het Beleidsplan 2015..2019 van onze gemeente via deze link: www.pkn-eersel.nl/files/Beleidsplan-2015-2019.pdf

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De gemeente heeft geen medewerkers in loondienst. De organisten zijn allen van buiten en ontvangen een geringe vergoeding per speelbeurt. De kosters ontvangen jaarlijks een geringe financiële attentie. Leden van de kerkenraad en van colleges ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. De kerkrentmeesters waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen in een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Jaarverslag 2016

1. Combinatie
Samenwerken met buurgemeentes doen we al heel lang. Na de fusies van de drie Hervormde gemeentes in de Kempen met de drie delen Gereformeerde Kerk De Kempen in 2004 is door de nieuwe ontstane Protestantse gemeentes afgesproken om samen te werken daar waar dat mogelijk is.
Die samenwerking heeft geleid tot de KempenDiensten, de KempenKring, het kerkblad ?de Verbinding? en de KempenStuurgroep. Toen Bergeijk en Hoogeloon-Eersel gelijktijdig vacant waren in 2008 besloten Bergeijk en Hoogeloon-Eersel gezamenlijk een predikant te beroepen. We waren met de daartoe gevormde Combinatie voorloper van de grote Combinatie die op 1 januari 2016 gevormd is en bestaat uit 6 gemeentes: Bergeijk, Hoogeloon-Eersel, Bladel, Veldhoven, Waalre en Valkenswaard.

Deze grote Combinatie is uniek in Nederland. Om de Combinatie te laten slagen is een goede samenwerking tussen de predikanten noodzakelijk. Sterker nog: de predikanten moeten een team vormen met ieder hun eigen specifieke kwaliteiten. Hoe dat gerealiseerd moet worden was onderdeel van het voorzittersoverleg dat geleid heeft tot een stappenplan waarover meer in het punt beroepingswerk.

2. Afscheid Joke
Begin 2016 deelde ds. Joke Fijn van Draat mee dat zij in verband met aanhoudende gezondheidsproblemen van haarzelf en van haar man vervroegd met emeritaat wilde gaan en wel op 1 februari 2017. Die mededeling leidde tot veel overleg over de vraag: hoe willen we verder gaan, hoe zien we de toekomst van onze gemeente, gaan we weer opnieuw met Bergeijk een predikant beroepen, hoe staan we er financieel voor etc.
Ook het afscheid van Joke moest georganiseerd worden. Het werd een afscheidsdienst op 29 januari 2017 in de kerk van Bergeijk die goed in georganiseerd was: een volle kerk, drie toespraken, een lied en een ontvangst in de Kattendans. Joke kreeg naast een Hugenotenkruisje ook twee gekoppelde appelboompjes aangeboden namens beide gemeentes.

3. De gewone gebeurtenissen
Naast deze grote gebeurtenissen waren er natuurlijk de vele gewone gebeurtenissen. Terwijl die gewone gebeurtenissen juist heel bijzonder zijn omdat ze steeds toch maar weer gebeuren.
Ik noem er een aantal, zonder volledig te zijn:

- Elke zondag is er een kerkdienst in een verwarmde, schone kerk. De koster luidt de kerkklok. Gasten die er bijna altijd zijn worden welkom geheten en uitgenodigd om na de dienst samen met ons een kopje koffie of thee te drinken, die dan al klaar staan in de Klepel.
Heel gewoon en toch heel bijzonder.

- De diaconie weet steeds weer veel geld in te zamelen voor ons project Madamfo en vele andere goede doelen. Voor Madamfo worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals een lentezondag, een herfstborrel, een stroopwafelactie etc.

-De pastorale werkgroep bezoekt mensen, bezorgt bloemen bij lief en leed, organiseert ontmoetingsavonden, kortom: waakt over ons.

- De kerk is open tijdens de Toeristendagen (bezoekers krijgen dan ook nog een gratis lunchconcert), op de Monumentendag, voor Taiz‚ diensten, voor Preek van de leek bijeenkomsten etc.

-De Klepel wordt steeds meer gebruikt: behalve voor allerlei vergaderingen ook voor de activiteiten van KempenKring en steeds meer voor het vluchtelingenwerk, waar ook steeds meer mensen van onze gemeente aan deelnemen.

- de begraafplaats ligt er weer netjes bij dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
En dat is de kern van de zaak: de inzet van de vele vrijwilligers. Daaraan dankt onze kerk haar bestaansrecht. Met hun inzet, zoals die van Joke Hekkebus die al 27 jaar koster is, houden we het vol.


Gemeenteavond 7 maart 2017
Jan Peelen, scribaG. Financiële verantwoording

Onderstaande staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘begroting’ inzicht in de voorgenomen bestedingen en de verwachte ontvangsten. De verwachte bestedingen sluiten in de regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijke werk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht zijn werk, kerkdiensten, ook met gastpredikanten worden gehouden en andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Uitschieters in de uitgaven betreffen verwachte reparatie/onderhoudswerkzaamheden. Die zijn met een noot aangeduid. Zij worden vooralsnog betaalt uit een reserve voor onderhoud.
De kolommen ‘rekening’ geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Uitschieters betreffen onverwachte uitgaven voor onderhoud/reparatie, met een noot aangeduid. Toch fluctueren de inkomsten door veranderingen in de rentevoet, in de verhuur op dagdeelbasis, door overlijden/vertrek en door de komst van leden. Op kleine aantallen leden/verhuur kunnen deze factoren grote invloed hebben. Substantiële inkomsten uit verhuur en rentebaten zijn essentieel ter vermijding van een nadelig exploitatieresultaat.

   

Baten en lasten kerkelijke gemeente 

   Rekening
       2016
         €

  Begroting
      2016
        €

   Rekening
       2015
         €

Baten

Opbrengsten uit bezittingen

      4.522

      3.300

      5.083

Bijdragen gemeenteleden

    42.710

    41.345

    44.094

Subsidies en overige bijdragen van derden

        -

        -

        -

Totaal baten 

    47.232

    44.645

    49.177

  

Lasten

Bestedingen pastoraat (predikant en gastpredikanten)

    40.716

    40.349

    40.407

Bestedingen kerkdiensten, gemeentewerk 

     1.355

     1.305

     1.160

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

     2.556

     2.556

     2.472

Lasten kerkelijke gebouwen

     3.379

     4.720

   #6.832

Vergoedingen kosters

       325

        325

        325

Lasten beheer en administratie, bankkosten

       454

        390

        693

Lasten overige eigendommen en inventarissen

       349

        725

        771

Totaal lasten

   49.134

    50.370

    52.660

  

Resultaat (baten – lasten)

   -1.902

    -5.725

    -3.483


# buitenschilderwerk
ANBI GEGEVENS DIACONIE

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Hoogeloon-Eersel te Eersel
Werknaam: Diaconie Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel
RSIN: 824 131 009
IBAN: NL48 RABO 0113 5095 54 t.n.v. Diaconie Hoogeloon-Eersel
Website: www.pkn-eersel.nl
E-mail: diaconie@pkn-eersel.nl
Postadres: Postbus 162, 5520 AD Eersel

De Protestantse Gemeente Hoogeloon-Eersel te Eersel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde)van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: "Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten". De Gemeente te Eersel is een gastvrije gemeente.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.
(Kerkorde artikel X lid 3)

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoelt in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De kerkorde is te vinden op de website van de kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland
De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Hoogeloon-Eersel te Eersel.

B. Samenstelling Bestuur

Het bestuur van de gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad acht leden, die worden gekozen door en uit de leden van de gemeente.

Het College van Diakenen telt in 2016 drie leden en heeft vanaf september 2017 één vacature. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8)

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische of algemeen christelijke Kerk, die zich, delend in de aan Israel geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse kerk kunt u vinden via deze link: beleidsplan Protestante Kerk in Nederland.
Elders op onze website vindt u het Beleidsplan 2015-2019 van onze gemeente via deze link: Beleidsplan Protestante Kerk Hoogeloon-Eersel

Diaconaat is een belangrijke taak van de Gemeente. Hierin komt ten diepste tot uitdrukking hoe wij Gemeente van Jezus Christus willen zijn: volgelingen op de weg van dienstbaarheid. De diakenen gaan in Jezus' naam de Gemeente voor in haar dienst aan elkaar en aan de wereld en brengen de nood ver weg en dichtbij onder de aandacht. Met de PG te Bergeijk wordt een 3-jaars project gekozen voor het Werelddiaconaat. Geld worden ingezameld door collectes en activiteiten.
Kerntaken
Het ambt van diaken wordt samengevat in de volgende punten:
o de dienst aan de Tafel van de Heer
o het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven
o de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld
o de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
o het beheer en de verantwoording van het noodfonds
o het beheer en de verantwoording van de begraafplaats.
o het beheer en de verantwoording van het bloemenfonds.

E. Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers -indien aanwezig- is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestante Kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestante Kerk in Nederland.

De diaconie van de protestantse gemeente Hoogeloon-Eersel heeft een administratrice.
Leden van de kerkenraad en van colleges ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan:

De diaconie heeft alle hulpaanvragen behandeld, het collecterooster gemaakt en geld ingezameld voor o.a. het ZWO-project: Madamfo in Ghana. ZWO-projecten worden uitgevoerd in samenwerking met de diaconie van de Gemeente te Bergeijk. In het kader van het project zijn diverse aangeklede borrels georganiseerd.

In de vergaderingen van de kerkenraad werden werkplan en collecterooster gepresenteerd, begroting en jaarrekeningen ter goedkeuring aangeboden en waren de diakenen actief betrokken bij voorbereiding,organisatie en evaluatie van kerkdiensten en andere activiteiten van de gemeente.
Door het college van diakenen zijn werkgroepen gevormd voor het ZWO project, het beheer van de begraafplaats, de collectes, en de activiteiten rondom kerstmis en advent.
Tijdens de kerkdiensten zorgden diakenen voor het voorbedeboek, de collectes, het avondmaal bij avondmaaldiensten en fungeerden als ouderling van dienst tijdens kerkdiensten zonder pastoraal ouderling.
Het college van diakenen informeerde de gemeente over haar taken, projecten, jaarrekening en begroting, de samenwerking met andere organisaties en de collectedoelen in het kerkblad 'De Verbinding'.
ZWO project: In overleg met de ZWO groep is gekozen voor activiteiten als uitjes, gezamenlijke maaltijden en workshops, die tevens de band tussen de gemeenteleden kunnen versterken. Hoewel het doel is geld in te zamelen voor het ZWO project, mag dit voor gemeenteleden geen financiële drempel zijn om aan deze activiteiten deel te nemen.
Als doel voor een ZWO-project is gekozen voor de Stichting Madamfo in Ghana, dat doorloopt t/m september 2017. Hierna wordt het ZWO-project gedurende één jaar vervolgd ten bate van de "Hand-in-hand Community in Ghana.
Voor het ZWO project wordt samengewerkt met de diaconie van Bergeijk.
Kerst verbonden activiteiten: Verzorging kerstattenties, kerstkaarten, bedankattenties en diaconale steun (kerstpakketten). Verzorging versiering van de kerk (boom en/of wiel) en de verzorging adventsstuk.
Vervoersdienst: voor hen die niet in de gelegenheid zijn om met eigen vervoer de kerkdiensten bij te wonen is vervoer geregeld met hulp van andere gemeenteleden.
Bloemenfonds: het college van diakenen beheert het bloemenfonds waaruit de bloemen voor de eredienst, die daarna geschonken worden als blijk van meeleven in vreugde en verdriet, bekostigd worden.
Onderhoudsfonds kerkhof: het college van diakenen beheert het onderhoudsfonds van de begraafplaats, waaruit de instandhouding en onderhoud van de begraafplaats, die de diaconie in eigendom heeft, voor de eigen gemeente bekostigd worden.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten van de jaarrekeningen van de Diaconie met toelichting:

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting 2016 inzicht in de begrootte ontvangsten en voorgenomen bestedingen in 2016. De kolommen rekening 2016 en 2015 geven vergelijkenderwijs inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De verwachting is, dat de voorgenomen bestedingen in 2017 niet sterk af zullen wijken van de voorgenomen bestedingen in 2016. Zichtbaar is een geleidelijke stijging van het nadelig saldo van de Diaconie door de jaren heen. Dit komt overeen met het beleid van de Diaconie, dat diaconaal werk geen winstoogmerken heeft. De prijzen van de grafrechten zijn daarom ook niet omhoog gegaan. Door dit beleid teert de Diaconie geleidelijk in op vroegere reserves.
Eveneens zichtbaar is een geleidelijke stijging van de lasten van plaatselijk (lokaal) diaconaal werk. Omdat de reserves niet onuitputtelijk zijn, zal dit jaar daarom voor het eerst gecollecteerd worden voor lokaal diaconaal werk. Daarnaast wordt in samenwerking met de St. Willibrordusparochie ook gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijk gedragen noodfonds.

           

Diaconie 

   Rekening
       2016
         €

  Begroting
      2016
        €

   Rekening
       2015
         €

Baten

Renten

        313

        260

        366

Bijdragen levend geld

        480

         50

        290

Doorzendcollecten regio + landelijk

     1.784

     1.050

     2.088

Doorzendcollecten wereldwijd

     2.035

     1.400

     2.910

ZWO-projecten

     1.593

     1.500

     2.593

Totaal baten 

     8.169

     4.280

     9.891

  

Lasten

Verplichte bijdragen

        193

        200

        201

Kosten beheer en administratie 

        152

        190

          62

Diaconaal werk lokaal

     1.857

     1.420

     1.348

Diaconaal werk regio+landelijk

     2.184

     1.150

     2.309

Diaconaal werk wereldwijd

     2.184

     1.625

     3.378

ZWO-projecten

     1.599

      1.500

     2.593

Totaal lasten

     8.169

     6.085

     9.891

  

Resultaat (baten – lasten)

    -1.964

   -1.805

   -1.644

 

Toelichting bij de jaarrekening
Het verschil van € 6,- tussen de Baten en Lasten in kolom 1 van de ZWO-projecten is ontstaan, doordat 2 pakjes stroopwafels cadeau zijn gedaan bij de stroopwafelactie (= gift in natura).

 

 

 

 

Bloemenfonds                      

   Rekening
       2016
         €

  Begroting
      2016
        €

   Rekening
       2015
         €

Baten

Collectes en giften

        217

        130

        183

Bijdrage diaconie

        131

        270

        196

Totaal baten 

        348

        400

        379

  

Lasten

Uitgaven

        348

        400

        379

Totaal lasten

        348

        400

        379

  

Resultaat (baten – lasten)

           0

           0

           0

 

Onderhoudsfonds begraafplaats

   Rekening
       2016
         €

  Begroting
      2016
        €

   Rekening
       2015
         €

Baten

Vergoeding begrafenis en/of crematie

           0

     1.175

           0

Reserveringen en giften

        100

        225

        100

Totaal baten 

        100

     1.400

        100

  

Lasten

Onderhoud

         80

        200

        189

waterschapslasten 

           0

           0

           0

Kosten grafmaken

           0

        125

           0

Afschrijvingen

        220

        220

        220

Overige kosten

        175

        200

           0

Totaal lasten

        475

        745

        409

  

Resultaat (baten – lasten)

      -375

        ---

      -309

 

Toelichting bij jaarrekening 2016
Bij de begroting is rekening gehouden met gemiddeld één begrafenis en/of één crematie. In 2016 en 2015 zijn deze er niet geweest.

 

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.