Previous 


Hoofdstuk IV:   KERK TE ZIJN IN DEZE TIJD


In het voorgaande staan punten die kunnen worden uitgewerkt in de Protestantse Kerk van Hoogeloon/Eersel. Het zijn concrete onderdelen van onze beschouwing over de toekomst van de kerk in de moderne maatschappij die van toepassing kunnen zijn op onze gemeente. We zien onze kerk als een belijdende kerk, waarin mensen God zoeken en waarin ze elkaar vinden omdat ze dat samen belijden. Als leden van één gemeente erkennen en herkennen ze deze instelling bij elkaar. Zij willen Christen zijn in de Nederlandse samenleving en laten zich in hun levenshouding inspireren om God en Zijn schepping lief te hebben en de naaste als onszelf.   

Laten we ons betoog afronden door een aantal van die ideeën nog eens op een rijtje zetten, zonder de tekst die ze verbindt. Dan ontstaat een lijst van aanbevelingen waar een beleidsrichting uit spreekt. Die zou - volgens de Denktank – een weg wijzen naar een levende, vitale Protestantse Kerk in Hoogeloon/Eersel. 

Wij kunnen als gemeente in Hoogeloon/Eersel:

·       Een open kerkgemeenschap zijn, waarin we elkaar bevestigen in plaats van beleren over wat goed is, en waarom. (blz. 9, 10, 11)

·       Bereid zijn om ons uit te spreken over geloof en ethiek in de geseculariseerde samenleving. (7, 8, 14)

·       Ons sterk maken voor de oecumene. (5, 6, 17, 19)

·       De pastorale functie van de kerkdiensten herkenbaar maken. Die moeten inspireren tot daden, collectief en individueel. (10, 17)

Mogelijkheden om de betrokkenheid van de kerkleden te versterken zien wij in:

·       Een vast weekpatroon (rooster) in het kerkewerk: een gezamenlijke kerkdienst op zondag, open kerk op maandagmorgen, een vaste avond in de week voor groepsactiviteiten, een liturgisch (oecumenisch?) avondgebed op zaterdag. (14) .

·       Voorbereide dialooggroepen, één avond over een specifiek thema. (13, 14)

·       Thematische bijeenkomsten over maatschappelijke thema’s: werkende ouders, vergrijzing, etc. (14, 18)

·       Het “Groot Huisbezoek”. (12)

·       Toerustings- en vormingswerk plaatsen in het kader van de Federatie met de Protestantse kerken in Bladel en Bergeyk; Gesprekskringen die samen een boek of thema bestuderen. (14)

·       Participatie en follow up bij externe discussies over maatschappelijke thema’s van zingeving en ethiek, zoals aan de orde komen bij avonden van het KW-café, Studium Generale, etc. (8, 14)

Pastoraal en diaconaal werk:

·       Beschikbare tijd gereserveerd houden voor individuele pastorale zorg (predikant), ingekaderd in een breder opererend en signalerend netwerk van wijkouderlingen en pastorale vrijwilligers. (12)

·       Open kerk (laagdrempelig) op maandagmorgen (13, 14)

·       De plaatselijke maatschappelijke noden diaconaal in het vizier krijgen en aanpakken. (13)

Jeugd- en Jongerenwerk

·       Duidelijk onderscheiden van de doelgroepen en de methodische aanpak voor een kindernevendienst en een  “jeugdclub”. (15, 16)

·       Oecumenische vormingsaanpak op basisscholen: Kerstmis, Pasen, Pinksteren, Allerheiligen. (17)

·       Catechese in twee cursussen van elk vier weken. (14)

Kerkdiensten

·       De betekenis van “rituelen” voor het samen gemeente zijn verduidelijken: Doop, Avondmaal, Zegen. (18, 19)

·       Voorbereiding voor speciale diensten in ad hoc werkgroepen. (18)

·       Nieuwe thema’s op initiatief van ad hoc werkgroepen uit de gemeente: Telechia, Vredesweek, Oecumene, Jodendom en Islam. (18)

·       Een sterke, vaste en herkenbare en actief bewaakte liturgie. (19)

·       Meer participatie van ambtsdragers en gemeenteleden in voorbeden, schriftlezingen en andere vaste onderdelen van de liturgie. (17, 19)

Deze 21 punten, die samenhangen met de toekomstvisie van de Denktank, zijn allemaal terug te vinden in de eerste drie hoofdstukken van dit verslag. Die gaan achtereenvolgens over de rol van onze kerk in de maatschappij, over de kerk als een gemeente van mensen die in hun leven op zoek zijn naar God, en over het werken aan een vitale, maatschappelijk relevante kerk. Als wij ons in die geest richten op de toekomst is er een positief perspectief, ook voor de gemeente in Hoogeloon/Eersel.

De boodschap van de Christelijke kerk houdt de belofte in dat er toekomst is voor onze wereld. Laat ons die belofte blijven uitdragen, in de gemeente, onder elkaar, maar ook naar buiten toe. Laat dat ons inspireren om als een vitale gemeente waarlijk kerk te zijn in deze tijd.      


Previous