Hoogeloon, Hoofdstraat 68 Protestantse Kerk    Hoogeloon - Eersel Eersel, Markt 38

Welkom

Geschiedenis

Agenda

Activiteiten

Kerkdienstenrooster

Bloemen

Bloemschikken

kerkblad

Kerkdiensten Audio

Contact opnemen

Preken

Diaconie

Visie en beleid

Kerkverhuur

Zaalverhuur

ANBI gegevens

Info van Bergeijk

Info van Bladel

Gemeenten Regio

Links

   

 

Zoeken met Google:

 

Dienst in Eersel op 15 februari 2015

Voorganger : Ds. W. Dekker, Veldhoven


VOORBEREIDING
Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

Laten we ons in stilte voorbereiden op de ontmoeting met God en met elkaar…

Stilte

Intrede lied: 283: 1, 2, 3 en 4 (staande)

Bemoediging en drempelgebed
Vg.: Onze hulp in de Naam van de Heer
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg.: Goede God, onze harten liggen voor U open,
onze verlangens zijn aan U bekend
en voor U bestaan geen geheimen
Zuiver onze harten en gedachten
door de adem van Uw Geest,
dat wij elkaar voluit kunnen liefhebben
en uw NAAM alle eer aandoen.
Allen: AMEN

Intrede lied: 283: 5 (hierna gaan we zitten)

Korte toelichting op het thema van de dienst
…wij mensen op de aarde raken van het duister moe

…bidden wij om nieuwe dromen / richten wij ons naar de zon

Over oude en nieuwe dromen zal het nu gaan: gemiddeld slaapt de mens acht uur per etmaal. Ben je vierentwintig jaar, heb je al acht jaar geslapen. Ben je achtenveertig, heb je al zestien jaar geslapen. Ben je zesennegentig heb je tweeëndertig jaar geslapen…

…bidden wij om nieuwe dromen / richten wij ons naar de zon

…wij mensen op de aarde raken van het duister moe

Gebed om ontferming

Korte toelichting op het zingen van…
Dromen, nachtmerries, dagdromen…
Een derde van je leven breng je slapend door: tijd voor herstel van lichaam en geest, tijd voor dromen. In het boek 'In een droom, in een nachtgezicht' wijst de schrijver Russ Parker erop dat een derde deel van de Bijbel te maken heeft met dromen, visioenen. Het Bijbelse, Hebreeuwse woord voor dromen -harlam- draagt in zich de betekenis van 'heel maken', 'gezond maken'.
Huub Oosterhuis heeft een lied over de Schrift geschreven dat zo -genezend, heelmakend- begint: Die chaos schiep tot mensenland / die mensen riep tot zinsverband / Hij schreef, ons tot bescherming / zijn handvest van ontferming…

Glorialied: 322

Het WOORD
Gebed bij de open Bijbel
Boek van de verbeelding… God, we bidden om het licht van de heilige Geest, om een woord van U dat heel maakt, dat ons gezond maakt. We bidden met al die mensen die thuis de bijbel lezen, in de gevangenis, in het ziekenhuis; alleen en samen -dat er een ladder is, een ster. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen.

Lezing van Genesis 28:10-17 door lector

Lied 280: 4 en 5

Lezing van Handelingen 2:17 door lector

Lied 280: 6 en 7

Verkondiging

Orgelspel

Het ANTWOORD
Lied 737: 1, 2, 3, 12 ,13 en 21

Inzameling der gaven, toegelicht door diaken/collectant

Dankgebed en voorbeden (acclamatie lied 367f)
Stil gebed (acclamatie lied 367f)
Onze Vader (gesproken)

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Lied 63: 1, 2 en 3 (staande)

Wegzending en zegen en gezongen amen
Over jullie harten, jullie huizen - de zegen van God.
In jullie dagen en nachten, jullie dromen en verwachten - de vrede van God.
In jullie leven, in jullie geloven - de liefde van God.
Aan ons eind en nieuw beginnen - de barmhartigheid van God om ons te ontvangen en thuis te brengen. AMEN.

Orgelspel

 


Overdenking

 

Waardevolle mensen, gemeente van de Heer Jezus Christus,

Ik vond het een tamelijk spannende ontdekking om even te tellen: acht uur slaap per dag is acht jaar van de vierentwintig jaar…, nu ik 51 ben heb ik al 17 jaar 'verslapen'. Nee, dat dus niet. Het zijn niet uren waarin ik van alles misloop. Het zijn meer nuttige uren dan ik besef.

Uit wetenschappelijk onderzoek van het slapen blijkt dat alle mensen dromen, in het bijzonder tijdens de REM-slaap -wanneer de ogen achter de oogleden druk in beweging zijn. Uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid werd bij dieren de REM-slaap steeds verstoord… -dat leidde uiteindelijk tot de dood. Zover zijn ze bij de mensen die meededen in dat onderzoek niet gegaan.

In het kader van de permanente educatie volgde ik vorig najaar een cursus over dromen. Twee studiedagen, literatuurstudie, een schrijfopdracht. En in diezelfde periode nog een studiedag, georganiseerd door het classicaal regionaal overleg voor de predikanten uit Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Op die dag ging het over je dromen van/voor/over de kerk. Een van de inleiders zei: 'Dromen melden zich'.
Dat is een karakteristiek van dromen, dat ze zich melden. Het was dus ook niet zo makkelijk om met elkaar in gesprek te gaan na tien minuten na te denken over je dromen van/voor/over de kerk. Maar door de voorbereiding op de cursus in het kader van de permanente educatie had ik een droom uit de nacht van 1 september. Misschien ging die droom -niet alleen over mij, maar ook wel- over de kerk.

De profeet Joël wordt geciteerd door de apostel Petrus: Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien (vertaling van 1951).
In jaren van een historisch-kritische benadering van de Bijbel is veel 'op afstand' gezet. Dat God, dat goden, zich door middel van dromen meldden aan de farao, aan Jozef -al eerder aan Jakob; misschien gebeurden zulke dingen vroeger, maar nu niet meer.
Als mensen vandaag de dag nog gehinderd of geholpen worden door dromen, wordt doorverwezen… Maar: kunnen wij met nieuwe ogen naar onszelf, naar de kerk(dienst) kijken? Als een droomgroep. En de Bijbel benaderen langs de invalshoek van de verbeelding -die op gang gebracht wordt. Boek dat uit is op heelmaking, gezond worden. Een derde is droom, visioen.
[Tijd voor commentaar, tegenwerping, maar ook nieuwe eerbied; ons kennen is maar ten dele. Onszelf nieuw leren kennen als niet-bezitters-van-de-kerk, maar deze ruimte die ons geschonken wordt, verbeelding wekt…]

Te dromen van, te hopen op een God die zich meldt, zich nog bemoeit.
Ik vind het best spannend om de droom uit de nacht van 1 september hier neer te leggen. Ik zal er alvast bij zeggen dat die niet spectaculair is, en zo -het allemaal een beetje klein maken; wie denk ik wel…, dat God…?!
Maar tegelijk vind ik het ook een uitdaging -te geloven en te vertrouwen dat die acht uur slaap per dag, dat die tweeëndertig jaar van uw zesennegentig, acht van jouw vierentwintig; dat die uren van ander bewustzijn perspectief kunnen bieden…

Mijn droom: Ik zwem. Een lange afstand. In sommige sloten staat nauwelijks water. Ik kan me ergens omkleden. De mensen zijn vriendelijk en begripvol. Ik vraag of het verderop beter zwemwater is. Ja, als ik bij de ringvaart kom, zal het beter gaan.

In het boek 'Het droomjuweel' schrijven Hans en zijn dochter Anne Myrte Korteweg dat dromen de helpers van de nacht zijn. Dat doet denken aan het Hebreeuwse woord voor dromen -harlam- dat de betekenis van heel maken, gezond maken in zich draagt.
Natuurlijk hebben mensen ook allerlei andere soorten dromen, waarin vreemd gevreeën en gemoord wordt; dromen waarin de drukte van de dag verwerkt wordt. Dromen die 'bedrog' zijn. Maar er zijn ook dromen die verder helpen, oerbeelden in zich dragen.

Mijn droom zegt iets misschien over dat ik nog wat aanmodder in drabbige sloten.
Dat er wel respect is voor wat ik doe -van vriendelijke mensen.
Dat die mensen de kennis (waar vandaan?) in zich dragen dat het straks, bij de ringvaart beter zwemmen zal zijn voor mij.

De ringvaart is voor mij herkenbaar; geboren in de Bollenstreek. Moet ik verder met mijn bronnen, mijn levensverhaal…? In de cursus bracht een van de deelnemers zijn kennis: de ringvaart -beschermt het lager gelegen land voor de chaos van overspoeld worden…
De andere deelnemers mochten me vragen om verduidelijking, naar mijn gevoel.
Meest opvallend was de aandacht die werd geschonken aan het 'omkleden'. Daar zit veel 'energie' in. Waar wijst dat beeld naar: omkleden. Is het veranderingsproces, ontwikkeling. In de geestelijke begeleiding wordt ook wel gesproken van een omvorming in God, wat in het verborgene in en aan je gedaan wordt.

Stel je voor dat mensen hun dromen niet met elkaar deelden…, dan was de Bijbel al een derde dunner. Kan uw, jouw, mijn droom de verbeelding op gang brengen -heilzaam zijn?

Ik geef mijn droom uit handen.
Is het misschien ook een droom over/van/voor de kerk?
Dat we wat aanmodderen; dat we vriendelijk bejegend worden… dat we ons omkleden -dat er een proces gaande is van 'omvorming in God'. Dat de kerk bij open water komt, straks.

Een modderige sloot, de ringvaart -raakt aan het archetypische beeld van water, de zee.
De chaoskracht waarover de Geest vanaf het begin zweeft, broedt; land tevoorschijn brengt.
Het water dat gekend wordt in de beelden van een bron, van stromen van levend water -waarin mensen zich onder kunnen dompelen. Verkwikt worden. Het beeld van water in de visioenen van Ezechiël en in het allerlaatste hoofdstuk van de Bijbel: een rivier met water die leven geeft. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam [Opb. 22:1].